گرمای بجا مانده از بدن زن نامحرم عامل تحریک غریزه جنسی است. به تجربه هم ثابت شده

روی عکس کلیک نمائید

نشستن جای گرم نامحرم